Uvjeti najma plovila

 

MARIS ADRIATIC d.o.o. - OPĆI UVJETI NAJMA PLOVILA

 

Uvodne odredbe

Članak. 1.

Najmodavac je trgovačko društvo MARIS ADRIATIC D.O.O. za nautički turizam, Labin, Sveti Bartul 42/1, oib: 64285294551, koji pruža usluge iznajmljivanja plovila.

Gost je osoba koja unajmljuje plovilo bez korištenja usluge skipera i koja je ovlaštena upravljati plovilom koje je predmet Ugovora o najmu.

Putnik je osoba različita od osobe gosta koja se nalazi na popisu posade.

Ako se Ugovor o najmu sklapa s osobom koje nije ovlaštena upravljati plovilom koje je predmet Ugovora o najmu, a u popisu posade je navedena osoba koja je ovlaštena upravljati takvim plovilom, tada se odredbe koje se odnose na gosta na isti način primjenjuju na putnika ovlaštenog upravljati plovilom koje je predmet Ugovora o najmu. Ta osoba supotpisat će na strani gosta Ugovor o najmu, te se u odnosu na nju smatra da je upoznata sa svim odredbama tog ugovora kao i odredbama ovih Općih uvjeta najma plovila. Osoba koja nije ovlaštena upravljati plovilom, kao i osoba koja je navedena u popisu posade i ovlaštena je upravljati plovilom solidarno su odgovorne prema najmodavcu za sve obveze koje proizlaze iz Ugovora o najmu ili su u vezi sa tim ugovorom. Na osobu navedenu u popisu posade i koja je ovlaštena upravljati plovilom primjenjuju se sve odredbe koje se odnose na gosta.

 

Članak 2.

Ovim Općim uvjetima najma plovila (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju se međusobna prava i obveze trgovačkog društva MARIS ADRIATIC D.O.O. kao najmodavca (u daljnjem tekstu: najmodavac) te korisnika usluge kao najmoprimca (u daljnjem tekstu: gosta).

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o najmu koji se sklapa između najmodavca i gosta i jednako su pravno obvezujući za obje ugovorne strane.

Najmodavac i gost su suglasni da će ove Opće uvjete, kao i Ugovor o najmu izvršavati u dobroj vjeri poštujući međusobna prava i obveze i dobre poslovne običaje.

 

Članak 3.

Ovi Opći uvjeti, kao i Ugovor o najmu objavljeni su na web stranicama najmodavca, i dostupni su gostu u svako doba.

 

Članak 4.

Ugovor o najmu sklapa se između najmodavca i gosta i/ili sa njime izjednačene osobe.

Sva prava i obveze nastale u ispunjenju ugovornih obveza ostvaruju se između najmodavca i gosta i/ili s njime izjednačene osobe.

 

Članak 5.

Ugovor o najmu sklopljen je između najmodavca i gosta u trenutku kada gost uplati akontaciju za jedno ili više plovila. Od tog trenutka između najmodavca i gosta primjenjuju se odredbe Ugovora o najmu te odredbe ovih Općih uvjeta.

Uplatom akontacije smatra se da je gost upoznat s odredbama Ugovora o najmu, kao i odredbama Općih uvjeta poslovanja.

 

 

Rezervacija plovila

Članak 7.

Rezervacije plovila zaprimaju se isključivo elektronskim putom i to ispunjavanjem za to predviđenog obrasca na službenoj web stranici najmodavca ili ispunjavanjem predviđenog obrasca agencija koje su ovlaštene prodavati usluge najmodavca.

Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke predviđene u obrascu za rezervaciju, i to svoje podatke, kao i podatke svih putnika na plovilu, a osobito puno ime i prezime, adresu, datum rođenja, te vrstu i broj važeće identifikacijske isprave.

Gost je prilikom rezervacije dužan priložiti presliku dozvole za upravljanje plovilom na kojoj će biti jasno vidljivo na koga dozvola glasi, vrijeme važenja, te kategorija plovila za koje je dozvola izdana.

Ako gost podatke iz st. 2. i 3. ovog članka nije u mogućnosti dostaviti prilikom rezervacije dužan je to učiniti najkasnije 8 dana od dana rezervacije. U protivnom najmodavac ima pravo raskinuti Ugovor o najmu.

 

 

Cijena najma

Članak 8.

Cijene najma plovila objavljene su na službenoj stranici najmodavca. Cijene najma navedene su za svako plovilo posebno i odnose se na sedmodnevni najam, od subote do subote.

Cijena najma plovila uključuje najam plovila s punim spremnicima goriva i vode, upotrebu plovila i svih uređaja na plovilu, obvezno i dobrovoljno osiguranje plovila, kasko osiguranje plovila iznad vrijednosti ugovorenog pologa, te osiguranje gosta i putnika od nezgode.

Cijena najma plovila uključuje i korištenje usluge pomoći na moru sukladno uvjetima davatelja usluge.

U cijenu plovila je uključeno korištenje svih uređaja i stvari navedenih u inventarnoj listi koja je za svako plovilo objavljena na službenim stranicama najmodavca.

Cijena najma plovila ne pokriva troškove marina, pristojba za vez, boravišne pristojbe, kao i druge pristojbe i naknade koje se plaćaju tijelima državne uprave ili jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, ili osobama na koje su navedena tijela prenijela svoja ovlaštenja (koncesionari), troškove goriva i vode u spremnicima, zdravstveno osiguranje gosta i putnika na brodu, te sve drugo što nije posebno određeno da ulazi u cijenu najma plovila (st. 2., st. 3. i st. 4 ovog članka).

Ako je nakon uplate akontacije promijenjena cijena najma plovila (na više ili na niže) za gosta, kao i za najmodavca, važeća je cijena koja je bila u trenutku kada je izvršena rezervacija i uplata akontacije.

 

 

Plaćanje

Članak 9.

Da bi rezervacija bila obvezujuća za najmodavca, gost je dužan prilikom rezervacije plovila uplatiti akontaciju od 50% iznosa cjelokupnog najma (najam plovila uvećan za dodatne usluge koje su s gostom ugovorene).

Preostali iznos do iznosa cjelokupnog najma gost je dužan platiti najkasnije mjesec dana prije početka najma (npr. ako je ugovoren najam od 01.06. gost je dužan izvršiti plaćanje ostatka iznosa najkasnije dana 01.05.)

Ako gost preostali iznos do iznosa cjelokupnog najma iz prethodnog stavka ne uplati najkasnije mjesec dana prije početka najma Ugovor o najmu se raskida. Datum raskida ugovora je dan nakon isteka posljednjeg dana roka plaćanja (npr. ako je posljednji dan plaćanja 01.05. ugovor se raskida s 02.05). U tom slučaju gost nema pravo na povrat akontacije.

Za rezervacije učinjene u razdoblju kraćem od 30 dana prije početka pružanja sluge smještaja na plovilu, cijena usluge mora biti uplaćena u punom iznosu.

Plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti ugovorene cijene najma prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja (www.hnb.hr).

 

 

Pravo gosta na otkaz ugovora

Članak 10.

Gost može otkazati Ugovor o najmu e-mailom ili poštom preporučeno.

Ako gost otkazuje Ugovor o najmu e-mailom tada je isti valjan samo ako mu je najmodavac potvrdio da je njegov e-mail primio. Najmodavac je potvrdu o primitku e-maila gosta kojim otkazuje ugovor dužan poslati odmah po primitku e-maila odnosno najkasnije u roku od 24 sata računajući od trenutka kada mu je gost poslao e-mail. Ako u tom roku gost ne primi potvrdu najmodavca tada se smatra da otkaz ugovora nije valjan.

Datum kada je najmodavac primio otkaz ugovora (datum naznačen na povratnici ili datum primitka e-maila (ako postoji potvrda o primitku)) osnova je za obračun otkaznih troškova i naknada kako slijedi:

- za otkaz do dva mjeseca prije početka najma (npr. ako je najam ugovoren od 01.06. dva mjeseca prije početka najma računa se do 01.04.) najmodavac naplaćuje 30% ukupne cijene najma. Ostatak novca vraća se gostu o njegovu trošku.

- za otkaz do mjesec dana prije početka najma (npr. ako je najam ugovoren od 01.06. mjesec dana prije početka najma računa se do 01.05.) najmodavac naplaćuje 50% ukupne cijene najma odnosno zadržava cjelokupno naplaćeni iznos (akontaciju).

- za otkaz unutar jednog mjesec prije početka najma (npr. ako je najam ugovoren od 01.06. unutar jednog mjeseca prije početka najma računa se razdoblje od 02.05. do 01.06.) najmodavac naplaćuje 100% ukupne cijene najma odnosno zadržava cjelokupno naplaćeni iznos.

Povrat novca izvršit će se odmah nakon što najmodavac sukladno odredbama prethodnog stavka (st. 3.) obračuna točan iznos koji treba vratiti gostu. Isplata se vrši uplatom na tekući račun gosta (ako je gost državljanin Republike Hrvatske) ili devizni račun (ako je gost državljanin neke druge države) ili na račun agencije posredstvom koje je plovilo iznajmljeno. Isplata se vrši u kunama odnosno u protuvrijednosti eura prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Najmodavac ne snosi trošak vraćanja uplaćenog iznosa.

 

Članak 11.

Ako gost koji otkaže unajmljeno plovilo odmah prilikom otkaza rezervacije pronađe novog gosta, koji je kao i on ovlašten upravljati plovilom koje je predmet najma, i koji je spreman preuzeti sva njegova prava i obveze, najmodavac će gostu koji je otkazao ugovor zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom dok će mu ostatak novca vratiti.

Na odnos iz prethodnog stavka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o preuzimanju duga.

 

Članak 12.

Ako gost otkazuje rezervaciju zbog više sile odnosno zbog objektivnih razloga na njegovoj strani (smrti u obitelji, zdravstveni razlozi, teška nesreća) na otkaz ugovora se primjenjuju odredbe čl. 10. i 11. ovih Općih uvjeta.

Međutim, u skladu s dobrim poslovnim običajima, ako gost otkazuje Ugovor o najmu zbog razloga iz st. 1. ovog članka, a najmodavac mimo gosta iz st. 1. ovog članka, do dana od kada je trebao započeti najam plovila pronađe drugog gosta za isto vrijeme trajanja najma, gostu iz st. 1. ovog članka vratiti će se razlika cjelokupno uplaćenog iznosa i iznosa za koji je najmodavac sklopio novi Ugovor o najmu.

Postojanje okolnost iz st. 1. ovog članka gost mora dokazati vjerodostojnom dokumentacijom koju će najmodavcu dostaviti u izvorniku i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

 

 

Polog

Članak 13.

Pri preuzimanju plovila gost je dužan kod najmodavca položiti obvezan polog u iznosu od 1.000,00 eura u gotovini ili bjanko slipu s otiskom kreditne kartice gosta.

Svrha obveznog pologa je da se nadoknade sve štete nastale tijekom najma, a koje nisu pokrivene osiguranjem.

Iznos pologa odgovara iznosu odbitne franšize iz police osiguranja.

Po povratu plovila najmodavac u prisutnosti gosta vrši pregled plovila. Ako se plovilo vrati uredno i bez oštećenja te pod uvjetom da ne postoje niti su najavljeni zahtjevi trećih osoba u odnosu na gosta, a koji su u vezi s korištenjem unajmljenog plovila, najmodavac će gostu vratiti puni iznos pologa, ako je polog dan u gotovom novcu, odnosno bjanko slip s otiskom njegove kartice ako je polog dan na opisani način.

U slučaju da se plovilo ili neki njegov dio ili oprema ošteti, namjerno ili zbog nepažnje gosta, svi troškovi nastali zbog popravka, zamjene, ili kupnje plovila, dijela plovila ili opreme idu na teret gosta, a naplaćuju se iz pologa. Ako je tako nastala šteta veća od iznosa pologa gost je dužan nadoknaditi puni iznos naknade štete.

Ako u slučaju iz st. 4. ovog članka nije moguće daljnje iznajmljivanje plovila najmodavac će pored iznosa potrebnog za popravak, zamjenu, ili kupnju plovila, dijela plovila ili opreme zadržati iznos pologa koji odgovara izgubljenoj dobiti te će od gosta potraživati i naknadu štete zbog izmakle dobiti koja prelazi visinu pologa.

 

 

Preuzimanje plovila

Članak 14.

Plovilo se preuzima u pravilu u subotu, od 17,00 do 20,00 sati na ugovorenom mjestu.

Ako gost, bez prethodne najave, iz bilo kojeg razloga, ne preuzme plovilo ni nakon isteka 12 sati od ugovorenog vremena preuzimanja, najmodavac je ovlašten odmah jednostrano raskinuti Ugovor o najmu plovila, a gost nema pravno na povrat uplaćenog iznosa, kao ni pravo na bilo kakvu drugu naknadu.

Ako najmodavac iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti u ugovoreno vrijeme predati gostu rezervirano plovilo najmodavac ima pravo u roku od 24 sata (računajući od kada je plovilo trebalo biti predano) staviti gostu na raspolaganje drugo plovilo istih ili boljih karakteristika. U protivnom gost ima pravo odmah jednostrano raskinuti ugovor te ima pravo na povrat svih uplata izvršenih za račun najmodavca.

Ako gost odluči čekati zamjensko plovilo i izvan roka od 24 sata nakon ugovorenog vremena preuzimanja plovila tada može potraživati iznos ekvivalentan vrijednosti najma za onaj broj dana koliko nije mogao raspolagati plovilom.

 Odgovornost najmodavca za isplatu većih ili drugih iznosa od onih propisanih u st. 3. i st. 4. ovog članka se isključuje.

 

Članak 15.

Pri preuzimanju plovila gost je dužan najmodavcu predati račun ili drugi dokaz iz kojeg će proizlaziti da je cjelokupni iznos najma podmiren.

 

Članak 16.

Najmodavac je obvezan predati gostu plovilo spremno za plovidbu, što podrazumijeva uredno plovilo, tehnički ispravno, kompletno opremljeno u skladu s inventarnom listom, te da su mu spremnici goriva i vode puni.

 

Članak 17.

Pri preuzimanju plovila gost je dužan provjeriti opće stanje plovila i opreme, te provjeriti da je oprema na plovilu suglasna s inventarnom listom. Navedeno gost potvrđuje potpisom inventarne liste.

Prigovore na opće stanje plovila i opreme, te prigovore na nesuglasje opreme s inventarnom listom gost može podnijeti samo prije početka putovanja.

Skrivene mane i nedostaci plovila i/ili opreme koje najmodavcu nisu mogle biti poznate u trenutku kada je gost preuzeo plovilo, kao i nedostaci ili kvarovi koji nastanu nakon predaje plovila, a koje najmodavac nije mogao predvidjeti, ne daju gostu pravo da traži smanjenje cijene najma.

Ako je dio plovila, opreme ili inventara izgubljen ili oštećen za vrijeme prethodnog smještaja, a ne može biti popravljen ili nabavljen novi dio prije ukrcaja, gost nema pravo otkazati Ugovor o najmu, niti tražiti smanjenje cijene smještaja ako nedostatak na  plovilu, opremi ili inventaru ne utječe na sigurnost plovidbe.

 

Članak 18.

Plovilo se predaje gostu sa svim dokumentima potrebnim za iznajmljivanje plovila (plovidbena dozvola, koncesijsko odobrenje, prijava putnika, prijava boravišne pristojbe, polica obveznog osiguranja).

Gostu se predaje i brodski fascikl s popisom lučkih kapetanija, benzinskih crpki, marina, i sidrišta, te popis važnijih telefonskih brojeva.

Gost je dokumente iz st. 1. i st. 2. ovog članka dužan čuvati s osobitom pažnjom, te ih je prilikom predaje plovila dužan vratiti.

 

Članak 19.

Sastavni dio brodske dokumentacije je i brodski dnevnik kojeg je gost dužan voditi i u kojem će upisivati glavne pravce kretanja sa odredišnim mjestima, naročito onima na kojima je prenoćio, te druge važne činjenice koje je uočio tijekom plovidbe.

 

Povrat plovila

Članak 20.

Gost je dužan vratiti plovilo u luku u kojoj je plovilo preuzeo najkasnije do 9,00 sati ujutro posljednjeg dana najma, u pravilu u subotu. Gost je dužan pratiti vremenske prilike. Vremenske neprilike nisu opravdan razlog nepoštivanja ugovorenog vremena povrata plovila radi čega je gost dužan planirati putovanje vodeći računa o vremenskim prilikama.

Gost je dužan vratiti plovilo u stanju u kakvom ga je primio.

Gost je dužan plovilo vratiti uredno i čisto i tada mu se neće posebno naplatiti čišćenje. Ako gost vrati plovilo neuredno i prljavo naplatiti će mu se trošak čišćenja iz pologa u iznosu od 100,00 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Gost je dužan prije predaje plovila napuniti puni spremnik goriva u jednoj od slijedećih benzinskih crpki: ACI OPATIJA (45°19,0' N 14°17,7' E), ACI CRES (44°57’ N 14°24’ E), ACI POMER (44°49’ N 13°54’ E), NEREZINE (prolaz Osor) (44°40"20,04' N 14°23"48,36' E), MALI LOŠINJ (44°53,48` N,14°46,64` E), ovisno o smjeru iz kojeg dolazi. Po povratu plovila najmodavac će dopuniti spremnik goriva o trošku gosta po cijeni po kojoj je gost prethodno napunio spremnik goriva.

Gost je dužan prije povrata plovila na jednoj od benzinskih crpki iz prethodnog stavka napuniti i pun spremnik vode. Po povratu plovila najmodavac će dopuniti spremnik vode o svom trošku.

 

Članak 21.

U slučaju prekoračenja ugovorenog termina povratka gost je dužan za zakašnjenje do tri sata platiti iznos dnevnog najma (iznos tjednog najma plovila prema službenom cjeniku bez popusta / 7).

Za zakašnjenje preko tri sata i za svaki slijedeći započeti kalendarski dan gost je dužan platiti četverostruku dnevnu najamninu ( (iznos tjednog najma plovila prema službenom cjeniku bez popusta / 7)  x 4 ) uvećanu za sve dodatne troškove koji su nastali najmodavcu zbog kašnjenja predaje plovila (čl. 14. st. 3. i 4., kao i druge troškove koji su u neposrednoj vezi s kašnjenjem gosta).

 

Članak 22.

U slučaju da gost iz bilo kojeg razloga plovilo vrati u luku koja nije određena kao luka odredišta gost plaća najmodavcu sve troškove transfera do odredišne luke, troškove koji su najmodavcu nastali ako je zbog toga došlo do zakašnjenja u predaji plovila drugom gostu, kao i naknadu za oštećenja koja nisu pokrivena policom osiguranja, a koja su se dogodila tijekom transfera.

 

Članak 23.

Pri predaji plovila najmodavac u nazočnosti gosta provjerava opće stanje plovila i opreme te se vrši provjera zatečenog inventara s listom inventara koju je gost potpisao pri preuzimanju broda.

 

Članak 24.

Gost je dužan prijaviti najmodavcu sva oštećenja na brodu, dijelu broda, opremi ili inventaru, kao i gubitak dijelova broda, opreme ili inventara.

Gost snosi odgovornost za štetu nastalu zbog oštećenja broda, dijela broda, opreme ili inventara, kao i zbog gubitka dijelova broda, opreme ili inventara, a koja šteta je nastala namjernim, nepažljivim ili nepravilnim rukovanjem gosta ili nekog od putnika na brodu. Tako nastala šteta nadoknaditi će se iz pologa, a ako je iznos štete veći od iznosa pologa, i nije pokriven osiguranjem, najmodavac će od gosta  potraživati naknadu štete do punog iznosa.

      

Produljenje razdoblja najma

Članak 25.

U slučaju da gost, iz bilo kojeg razloga, želi produljiti razdoblje najma, dužan je o tome obavijestiti najmodavca, koji će ovisno o raspoloživosti plovila dozvoliti produljenje najma. Komunikacija između gosta i najmodavca vršit će se elektronskim putom. Ako najmodavac to zahtjeva gost je zbog produljenja razdoblja najma dužan vratiti se u luku polaska.

 

  Obveze najmodavca

 Članak 26.

Najmodavac se obvezuje voditi brigu o provedbi svih usluga na koje se obvezao gostu pažnjom dobrog gospodarstvenika, te se obvezuje brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim poslovnim običajima.

Ako gostu ne budu izvršene sve ugovorene usluge, i onako kako su ugovorene, najmodavac snosi odgovornost prema gostu na način na koji je to pobliže opisano u ovim Općim uvjetima.

Najmodavac isključuje svoju odgovornost ako gostu ne bude mogao pružati sve ugovorene usluge, i onako kako su ugovorene zbog više sile (rat, nemir, štrajk, terorizam, ekološke katastrofe, i slično).

        

 Članak 27.

 U slučaju kvara plovila ili brodske opreme, koja je posljedica prirodnog trošenja plovila ili opreme, najmodavac je dužan ukloniti kvar u roku od 24 sata od primitka obavijesti gosta. U tom slučaju gost nema pravo ni na kakvu nadoknadu.

Ako najmodavac nije iz bilo kojeg razloga u mogućnosti ukloniti kvar unutar 24 sata gost ima pravo na raskid ugovora o najmu i povrat najamnine za onoliko dana koliko nije koristio plovilo. U tom slučaju najmodavac će osigurati gostu prijevoz do luke polaska.

Za slučajeve iz st. 1. ovog članka isključena je bilo kakva druga odgovornost najmodavca.

 

 

Obveze gosta

Članak 28.

 Gost se obvezuje:

            - da će on, kao i ostali putnici na brodu, imati valjane putne isprave. Troškove nastale u vezi gubitka,  oštećenja ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost odnosno putnik.

            - da će plovilom, inventarom i opremom upravljati savjesno i pažljivo, na isti način na koji bi upravljao svojom imovinom, te da će se u svakom pogledu ponašati odgovorno.

            - da neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili droge.

            - da će ploviti u granicama teritorijalnih voda Republike Hrvatske.

            - da neće ploviti u zonama zabranjenim za plovidbu (vojne zone, itd.).

            - da neće ploviti i planirati rute bez proučavanja navigacijskih karata i nautičkih vodiča, a posebno da neće ploviti područjima koja su nedovoljno istražena i nedovoljno pokrivena nautičkim kartama.

            - da će pažljivo isplanirati rutu i držati se rute.

            - da će večer prije povratka u luku polaska biti u luci polaska, odnosno na udaljenosti od najviše 5 NM od luke polaska.

            - da neće ploviti noću.

            - da će ploviti isključivo po sigurnim vremenskim uvjetima i pri dobroj vidljivosti, i da će izbjegavati opasna područja plovidbe.

            - da neće napuštati luku ili sidrište ako je jačina vjetra veća od 20 čvorova, ili se očekuje da će biti te ili veće jačine, kao i da neće napuštati luku ili sidrište ako su vremenski uvjeti nestabilni ili se očekuju nepovoljne vremenske prilike.

            - da neće napuštati luku ili sidrište ako plovilo ili neki važan dio opreme, kao što su primjerice motor, konopi, kaljužna pumpa, sidrena oprema, navigacijska svijetla, sigurnosna oprema, nisu ispravni.

            - da neće napuštati luku ako su lučke vlasti zabranile plovidbu odnosno izdale zabranu isplovljivanja, ako nema dovoljne zalihe goriva i vode, i ako je zdravstveno stanje nekog putnika takvo da bi mu uslijed daljnje plovidbe život bio ugrožen.

            - da neće koristiti plovilo u komercijalne svrhe (prijevoz osoba ili stvari uz naknadu), za profesionalni ribolov, školu jedrenja i sve drugo što je izjednačeno s komercijalnom svrhom.

            - da plovilo neće dati u podnajam niti ga ustupiti na korištenje trećoj osobi.

            - da će na plovilu boraviti samo i isključivo one osobe koje su navedene na popisu posade.

            - da na plovilo neće ukrcati veći broj osoba od predviđenog za to plovilo.

            - da neće sudjelovati na regatama ili utrkama, u bilo kojem svojstvu, bez pristanka najmodavca.

            - da neće tegliti drugo plovilo osim u stanju nužde i hitnim slučajevima.

            - da će poduzeti sve preventivne mjere kako bi se izbjegla situacija da se plovilo koje je predmet najma mora tegliti. Ako dođe do takve situacije gost je dužan poduzeti sve sigurnosne mjere dok čeka tegljenje, kao i druge potrebne radnje, te odmah kontaktirati najmodavca. Cijenu tegljenja gost ne može dogovoriti bez suglasnosti najmodavca jer u protivnom snosi trošak takvog tegljenja.

            - da će poštivati carinske, kao i druge zakone i propise Republike Hrvatske, te da neće unositi na plovilo nedeklarirane predmete, kao i predmete koje sukladno navedenim propisima ne može unositi u Republiku Hrvatsku.

            - da će se gost, kao i drugi putnici na brodu, ponašati u skladu s važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske, a posebice da će poštivati propise o lovu ribe, podvodnom ribolovu, kao i arheološkim dobrima, obzirom da ni jedna od navedenih aktivnosti nije dozvoljena bez posebnog odobrenja nadležnih tijela.

            - da je suglasan da najmodavac može Ugovor o najmu plovila odmah raskinuti ako je gost ili netko od putnika prekršio odredbu nekog zakona ili drugog propisa Republike Hrvatske. U tom slučaju najmodavac je ovlašten odmah preuzeti plovilo, a gost nema pravo na nikakvu naknadu.

            - da je za svaki počinjeni prekršaj ili kazneno djelo u vezi s plovilom koje je predmet najma, a koji bi bio počinjen za vrijeme trajanja najma i koji bi bio posljedica radnje ili propuštanja gosta ili putnika, odgovoran isključivo gost ili putnik na plovilu.

            - da će gost preuzeti svu odgovornost i nadoknaditi svu štetu i troškove koji su posljedica radnje ili propusta gosta ili putnika, a za koje je najmodavac po bilo kojoj osnovi odgovoran trećim osobama.

            - da odgovornost gosta za počinjenu štetu, prekršaj ili kazneno djelo koje su nastali za vrijeme trajanja najma plovila i u vezi su s najmom plovila, a čiji je nastanak odnosno počinjenje utvrđeno nakon isteka najma, ne prestaje nakon isteka najma (odgovornost gosta traje do konačnog ili pravomoćnog okončanja postupka).

            - da će u slučaju havarije plovila, nesreće ili bilo kakvog drugog izvanrednog događaja zabilježiti tijek događaja, odmah o tome izvijestiti najmodavca, kao i podnijeti prijavu o pomorskoj nesreći najbližoj lučkoj kapetaniji te poduzeti sve druge potrebne i propisane radnje po uputama nadležnog tijela ili najmodavca.

            - da će u slučaju nestanka plovila ili opreme, nemogućnosti upravljanja plovilom, te u slučaju oduzimanja plovila, njegove pljenidbe ili u slučaju da su prema plovilu ili gostu izrečene mjere zabrane u vezi s plovidbom, odmah o tome obavijestiti najmodavca, kao i mjerodavna tijela, te poduzeti sve potrebne radnje prema uputama nadležnih tijela i/ili najmodavca.

            - da će u slučaju kvara na plovilu ili brodskoj opremi koja je posljedica prirodnog trošenja plovila ili opreme o tome odmah obavijestiti najmodavca i da će slijediti njegove upute.

            - da će svaku štetu koja je posljedica krivnje ili nepažnje gosta i koja nije pokrivena osiguranjem, a za koju najmodavac odgovara trećoj osobi, gost u potpunosti nadoknaditi najmodavcu.

            - da će preuzeti isključivu i potpunu odgovornost u slučaju da nadležno tijelo državne vlasti zaplijeni plovilo zbog protupravnih radnji poduzetih pri korištenju plovila tijekom razdoblja najma (komercijalno ribarenje, vađenje antikviteta). Gost preuzima isključivu i potpunu odgovornost prema nadležnim tijela državne vlasti, kao i prema najmodavcu za štetu koja bi bila posljedica opisnih protupravnih radnji.

            - da će gorivo puniti na propisani način na mjestima koja su za to predviđena, kao i da će otpad odlagati na mjesta koja su namijenjena toj svrsi. Gost je odgovoran za zagađenje mora do kojeg je došlo prilikom punjenja goriva, kao i zbog odlaganja otpada izvan propisanih mjesta.

            - da će svakodnevno provjeravati količinu ulja u motoru. Gost je isključivo odgovoran za svu štetu koja bi bila posljedica nedostatka ulja u motoru.

            - da će korektno voditi brodski dnevnik i ostaviti ga na plovilu nakon isteka najma.

            - da neće ukrcati na plovilo kućnog ljubimca bez prethodne suglasnosti najmodavca.

            - da će se sidriti i pristajati samo u lukama i lučicama koje su sigurne, vodeći računa o trenutnim i nadolazećim vremenskim prilikama.

            - da će snositi potpunu odgovornost za štetu koja bi bila posljedica sidrenja i pristajanja u nesigurnim lukama i lučicama.

Gost je dužan o odredbama ovih Općih uvjeta upoznati sve putnike navedene u popisu posade.

          

Dozvola za upravljanje plovilom

Članak 29.

Gost mora imati valjanu dozvolu za upravljanje plovilom, koje je predmet najma, kao i potvrdu o položenom ispitu o rukovanju radijskom postajom.

Pored navedenog gost mora imati potrebna pomorska znanja i vještine za upravljanje plovilom koje je predmet najma.

Najmodavac može od gosta zatražiti da u prisutnosti ovlaštene osobe najmodavca demonstrira svoja pomorska znanja i vještine. Trošak testiranja snosi gost. Vrijeme utrošeno na testiranje uključeno je u razdoblje u koje je plovilo unajmljeno.

Ako tijekom testiranja najmodavac utvrdi da gost nema dovoljno pomorskog znanja i iskustva da bi upravljao plovilom, ili da nema valjanu dozvolu za plovidbu ili uvjerenje o položenom ispitu o rukovanju radijskom postajom, najmodavac ima pravo zabraniti isplovljivanje te odmah raskinuti Ugovor o najmu. U tom slučaju najmodavac zadržava cjelokupno uplaćeni iznos najma. Gost nema pravo na nikakvu naknadu.

Za sve posljedice u svezi prepuštanja vođenja plovila neovlaštenim osobama odgovara gost.

 

 Osiguranje

  Članak 30.

Svako plovilo osigurano je obveznim osiguranjem od štete nanesene trećim osobama, dobrovoljnim osiguranjem od štete nanesene stvarima u vlasništvu trećih osoba, kasko osiguranjem prema prijavljenoj vrijednosti plovila, te osiguranjem gosta i putnika na plovilu od nesretnog slučaja.

Kasko osiguranje pokriva štete preko iznosa pologa osim šteta koje su nastale namjerno ili grubom nepažnjom.

Osiguranje je određeno sukladno uvjetima koje je utvrdio osiguratelj kod kojeg je najmodavac osigurao plovilo.

 

Članak 31.

Imovina gosta i putnika na plovilu nije osigurana.

Gost i putnik nemaju zdravstveno osiguranje.

 

Članak 32.

Svako oštećenje plovila, dijela plovila ili opreme, kao i gubici dijela plovila ili opreme gost mora odmah prijaviti najmodavcu.

U slučaju većih havarija i pomorskih nesreća, kao i kada u štetnom događaju sudjeluje više plovila ili osoba gost je dužan događaj prijaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji i provesti cjelokupni postupak sukladno uputama nadležnog tijela i najmodavca te prikupiti svu potrebnu dokumentaciju zbog ostvarivanja prava od osiguratelja.

Za štete pokrivene policom osiguranja, a koje nisu bile odmah prijavljene najmodavcu, nadležnim tijelima, i osiguratelju, kao i štete za koje nije pribavljena sva potrebna dokumentacija, zbog čega nisu priznate od osiguratelja, punu i isključivu odgovornost snosi gost.

 

  Članak 33.

Ako je oštećeno plovilo ili dio plovila, gost je dužan snositi troškove u skladu s postojećim uvjetima kasko osiguranja samo do visine pologa.

Ako je plovilo, dio plovila ili oprema oštećeno odnosno izgubljeno, zbog namjerne radnje gosta ili putnika, odnosno zbog njihove grube nepažnje, tada naknadu štete u punom iznosu snosi gost.

 

 Članak 34.

Oštećenja motora prouzročena nedostatkom ulja u motoru nisu pokrivena osiguranjem i za sve troškove i štetu koja je posljedica nedostatka ulja u motoru snosi gost.

 

 

Odgovornost za troškove nastale tijekom najma plovila

Članak 35.

Sve štete ili nedostatke koji su nastali ili su se pojavili dok je plovilo bilo pod odgovornošću gosta, a koji nisu povezani s prirodnim trošenjem plovila, podmiruje gost. Ako je potrebno da popravak obavi gost isti treba postići sporazum s najmodavcem o tehničkoj opravdanosti potrebnog popravka, kao i osobi koja će popravak izvršiti.

 Sve troškove koji bi nastali zbog neovlaštenog popravka snosit će gost.

         

 Članak 36.

Sve štete ili nedodstatke koji su nastali ili su se pojavili dok je plovilo bilo pod odgovornošću gosta, a koji su povezani s prirodnim trošenjem plovila, snosi najmodavac. Ako je potrebno da popravak obavi gost, isti treba postići sporazum s najmodavcem o tehničkoj i financijskoj opravdanosti potrebnog popravka, kao i osobi koja će popravak izvršiti. Ako nije moguće da popravak izravno plati najmodavac tada će takav popravak podmiriti gost kojemu će se po dostavljenom računu vratiti cjelokupni iznos.

 Sve troškove koji bi nastali zbog neovlaštenog popravka snosit će gost.

 

Lomovi i oštećenja

Članak 37.

Gost se obvezuje izvijestiti najmodavca o svim lomovima i oštećenjima odmah nakon njihova nastanka bez obzira na uzrok. Ako je odmah potrebno izvršiti određene radove gost isto ne može učiniti bez suglasnosti i uputa najmodavca. U protivnom sve troškove, koji bi nastali zbog neovlaštenog popravka ili zamjene snosit će gost.

 

 Gubitak imovine

Članak 38.

Najmodavac ne odgovara za gubitak i/ili oštećenje imovine gosta i ostalih putnika na plovilu, kao ni tuđe imovine odložene i čuvane na plovilu ili u prostorijama najmodavca.

Sklapanjem Ugovora o najmu gost se odriče zahtjeva za naknadom štete iz st. 1. ovog članka prema najmodavcu.

 

Korištenje usluge službenog skipera

Članak 39.

Ako osoba koja namjerava unajmiti plovilo želi koristiti uslugu službenog skipera dužna je to zatražiti prilikom rezervacije plovila.

 

Članak 40.

Odredbe ovih općih uvjeta primjenjuju se na gosta i u slučaju ako plovilom upravlja službeni skiper uz slijedeće iznimke:

            - polog se ne može koristiti za pokrivanje troškova nastalih zbog skiperove nepažnje ili lošeg upravljanja plovilom i opremom.

            - skiper je dužan svakog dana provjeravati količinu ulja u motoru i skiper snosi svu odgovornost zbog šteta i gubitaka nastalih uslijed nedostatka ulja u motoru.

            - skiper je odgovoran za svu štetu i gubitke nastale zbog oštećenja podvodnog dijela plovila prouzročenog nepažnjom ili lošim upravljanjem plovila.

            - sva šteta koja je posljedica namjere, grube nepažnje, lošeg pregleda plovila i ne pridržavanja pisanih i nepisanih pomorskih zakona i uzanaca trošak je skipera odnosno njegove profesionalne police osiguranja.

- sve troškove koji bi nastali zbog neovlaštenih popravaka i zamjene dijelove (čl. 37., čl. 38. i čl. 39. Općih uvjeta) snositi će skiper.

 

Pritužbe

Članak 41.

Svaki gost ima pravo na pritužbe ako smatra da su zakupljene usluge nepotpuno i/ili nekvalitetno izvršene.

Gost može zahtijevati naknadu samo ako odmah pri povratu plovila podnese pisanu pritužbu te priloži svu pripadajuću dokumentaciji i fotografije. Pisana pritužba mora biti potpisana i od strane gosta i od strane najmodavca. Naknadno zaprimljene pritužbe, kao i one podnesene bez priložene dokumentacije najmodavac neće uzimati u obzir.

Najmodavac je pisanu odluku na zaprimljenu pritužbu dužan donijeti u roku o 15 dana.

 

Nadležnost suda

Članak 42.

U slučaju spora nadležan je sud prema mjestu sjedišta najmodavca.

Na odnose između gosta i najmodavca primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

 

TRAŽILICA PLOVILA

Weather forecast